Munkaügyi bíróság előtti eljárás

Az alapvető feltétel az, hogy elévülési időn belül kerüljön benyújtásra az igény, mert csak az elévülési időn belül benyújtott igények elégíthetőek ki. Az [Mt.] 3 évben határozza meg az igény érvényestésére nyitva álló határidőt, ennél hosszabb idő csak kivételesen állapítható meg, bűncselekménnyel okozott kár esetén 5 év, kivéve ha a cselekmény büntethetőségének elévülési ideje még ennél is hosszabb, mert akkor az az irányadó, ehhez természetesen nélkülözhetetlen a büntetőbíróság jogerős ítélete.

A felek között létrejött munkaszerződés is megtámadható, ha a felek közös téves feltevésben voltak megállapodás megkötésekor, vagy ha valakit a jognyilatkozat megtételére jogellenes fenyegetéssel, vagy kényszerítéssel vettek rá, de az erre nyitva álló határidő a tévedés felismerésétől, vagy a kényszer megszűnésétől számított 30 nap.

Az elévülési idő kezdetét attól az időponttól kell számítani, amikor az igény esedékessé vált, ami nem azonos a tudomásszerzéssel. Az elévülés nyugvása azt jelenti, hogy a jogosult menthető okból nem tudta az igényét érvényesíteni, ilyenkor az akadály megszűnésétől számított hat hónapon belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra (ilyen ok lehet például, ha a munkavállaló öntudatlan állapotban lévő beteg). A nyugvástól eltérő következménye van az elévülés megszakadásának, ugyanis ilyenkor a teljes elévülési idő újrakezdődik. Ilyen lehet például az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igény bíróság előtti érvényesítése, az igény megegyezéssel történő módosítása, egyezségkötés, a kötelezett elismerése és ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni, mindamellett, hogy az elévülésre a polgári jogi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a munkavállaló igényének érvényesítésével kapcsolatos elévülési időt a felek nem rövidíthetik le.

A keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni az egyoldalú munkaszerződés-módosítással, a munkaviszony megszüntetésének jogellenességével, a munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel, a fizetési felszólítással és a munkavállaló munkájáról adott valótlan értékelés megállapításainak megsemmisítésével, vagy módosításával kapcsolatos igény érvényesítése iránt.

.