Követelhető igények

A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

A munkavállaló kérelmére az előzőekben felsorolt jogkövetkezményeken túlmenően a bíróság helyreállítja a munkaviszonyt, ha a megszüntetés az egyenlő bánásmód követelményébe, vagy a felmondási védelem alá tartozó tilalmak körébe ütköző tartalmú, vagy azért, mert a szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának munkáltató által felmondással történő megszüntetésével közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv nem értett egyet, vagy akkor ha a munkavállaló a megszüntetéskor munkavállalói képviselő volt, vagy abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

Mindezeken túlmenően a munkavállaló jogosult lehet még a végkielégítés összegére is, ha munkaviszonya a munkáltató felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkáltató személyében bekövetkező olyan változás esetén, amikor az új munkáltató már nem az [Mt.] hatálya alá tartozik.

A munkavállaló jogosult továbbá a végkielégítés összegére akkor is, amennyiben a munkaviszonya a munkáltató felmondása, munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkáltató személyében bekövetkezett változás következtében az új munkáltató nem esik az [Mt.] hatálya alá, mindamellett nem jár a végkielégítés, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

További feltétel még, hogy a munkavállaló legalább 3 éven keresztül álljon munkaviszonyban a munkáltatóval és legkésőbb a felmondás közlésének időpontjában ne minősüljön nyugdíjasnak. Ugyanakkor mindezeken kívül szankciós jelleggel fizet a munkáltató végkielégítést, ha nem orvosolható érvénytelenség miatt a jogviszonyt fel kellett számolni, és ha a munkaviszony nem felmondással szüntette meg jogellenesen.

A legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalókat emelt összegű végkielégítés illeti meg, ebben az esetben a végkielégítés a munkaviszony hosszától függően 1-3 havi távolléti díj összegével emelkedik. Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

A végkielégítés mértéke a munkaviszonyban töltött időtől függően:

legalább 3 év esetén 1 havi,

legalább 5 év esetén 2 havi,

legalább 10 év esetén 3 havi,

legalább 15 év esetén 4 havi,

legalább 20 év esetén 5 havi,

legalább 25 év esetén 6 havi távolléti díj összege.

A végkielégítés törvény adta szabályaitól el lehet térni kollektív szerződésben, az új [Mt.] szerinti szabályozás értelmében akár a munkavállaló hátrányára is.

.