Felmondás, azonnali hatályú felmondás

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A felek külön megállapodása esetén – legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig – a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg. A megszüntetés indokolásának világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie, a bizonyítási kötelezettség pedig a nyilatkozattevőre hárul.

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt várandósság, szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint nők esetében külön jogszabály szerinti, emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap időtartam alatt. Az ilyen munkáltatói felmondás a felmondási védelem alá eső feltételekbe ütközés következtében jogellenesnek minősül.

A határozott időre foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyának munkáltató általi megszüntetése esetén a munkáltatói felmondással történő megszüntetés indokai az alábbiak lehetnek:

– a munkáltató felszámolási-, vagy csődeljárás alatt áll,

– a munkavállaló képessége,

– a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

A felmondást határozott idejű munkaviszony esetén a munkáltató nem köteles indokolni, amennyiben a munkavállaló vezető, vagy vezetőnek minősül.

A munkavállaló a határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni, kivéve, ha munkaviszonyát a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás miatt kívánja megszüntetni, ugyanakkor a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetését a munkavállaló minden esetben indokolni köteles és az indok csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna.

Azonnali hatályú felmondással megszüntetheti bármelyik fél a munkaviszonyt, ha a másik fél:

  • a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül megszüntetheti bármelyik fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt, illetve a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt, ilyenkor azonban a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

A felmondás szabályszerű közlése körében lényeges kérdés még, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult közölte-e a felmondást, vagy az azonnali hatályú felmondást.

.