A munkaviszonyról általában

HősökA jelenleg hatályos munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény [Mt.] rendelkezései értelmében a törvény hatálya a munkajogviszonyra, a munkaviszony jellegű, illetve az azzal egy tekintet alá eső jogviszonyokra terjed ki.

Alkalmazni kell továbbá az [Mt]-nek a fiatal munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezéseit akkor, ha a fiatal munkavállaló foglalkoztatása a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.] alapján megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében történik.

Ezen túlmenően a munkaerő-kölcsönzés keretében történő alkalmazásra irányadó [Mt.] szabályok hatálya kiterjed a kölcsönadó és kölcsönvevő között létrejött polgári jogviszonyra is.

A szövetkezeteknél történő foglalkoztatás körében 2014. március 15. óta az új  [Ptk]-t, valamint a  Szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az [Mt.] hatálya

Alapvetően az [Mt.] alkalmazása tekintetében a területi hatály érvényesül, eszerint akár magyar, akár külföldi a munkavállaló, illetve a munkáltató a Magyar Köztársaság területén teljesített munkajogviszonyokra az [Mt.]. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az [Mt.] hatálya külföldön is kiterjed a magyar munkáltató munkavállalójára, ha munkáját kiküldetésben végzi, de ezzel szemben nem terjed ki Magyarországon a magyar joghatóság alól mentes külföldi diplomáciai, vagy államhatalmi, közigazgatási szervként működő szervezet saját személyes jogával azonos személyes jogú munkavállalójára, és a külföldi munkáltató munkavállalója által Magyarországon kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés címén végzett munkájára.

Külön törvény hatálya terjed ki az alábbiakra:

– állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

– a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselőre, ügyintézőre és ügykezelőre a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosítására a 2012. évi V. törvény,

– a bírák jogállására és javadalmazására a 2011. évi CLXII. törvény,

– az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyára az 1997. évi LXVIII. törvény,

– a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállására és az ügyészi életpályára a 2011. évi CLXIV. törvény,

– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyára a 2015. évi XLII. törvény,

– a nemzetbiztonsági szolgálatokra az 1995. évi CXXV. törvény.

.