Összegszerűség

A kártérítés során a károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. A károsultat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a kár be sem következett volna. A károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt, és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket kell megtéríteni.

Itt szükséges a káronszerzés tilalmáról említést tenni, amely szerint a kár megtérítése során a károsult nem juthat indokolatlan vagyoni előnyhöz, azaz nem gazdagodhat a kár megtérítésével.

A kár egyrészt lehet tényleges kár, másrészt elmaradt haszon. A tényleges kár keretein belül érvényesíthetőek a dologi károk, költségek, járulékok, valamint a sérelemdíj. Az elmaradt haszon körébe tartozik a káreseménnyel okozati összefüggésben bekövetkező mindazon vagyonvesztés, ami munkabér, vagy bármilyen jövedelem, illetve megbízási díj címén járna a károsultnak. Ez tehát nem tényleges hasznot, hanem a károkozással okozati összefüggésben elmaradt bevétel megtérítését jelenti.

A kár mértékének megállapítása sok esetben különleges, nem jogi szakértelmet igénylő feladat, ami lényegében témakörönként eltérő közreműködő szereplők, a szakértők szerepét teszi szükségessé és minden esetben egyedi vizsgálatot igényel. Szakértő kirendelése mindig valamely különleges szakértelmet igénylő kérdés megválaszolása esetén indokolt.

Ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának kiegyenlítésére alkalmas.

Általánosságban elmondható, hogy az összegszerűség minden esetben egyedileg kerül meghatározásra, és ha nincs egyezség, akkor a bizonyítástól függően kell megtéríteni a kárt.

A sérelemdíj megtérítése azonban mindig sajátos mérlegeléstől függ, ami az adott piaci ár- és értékviszonyok, valamint a károsult egyedi körülményeinek a figyelembevételével történik. Az ítélkezési gyakorlat által kialakított kereteket veszik figyelembe a biztosító társaságok is. Indokolt esetben a sérelemdíj összege több tízmillió forint is lehet.

.