Ingyenes, vagy visszterhes

Ingatlan megszerzése, vagy eladása, illetve elajándékozása esetén elkerülhetetlenül lényeges annak ismerete, hogy milyen jogai és kötelezettségei keletkeznek az érdekelt feleknek, figyelemmel arra, hogy az ingatlan jogügyletek milyen jelentős értéket képviselnek a szerződő felek életében.

Az ingatlan-nyilvántartás okirati elve alapján az ingatlanokkal kapcsolatos bármely változás csak olyan okirat alapján jegyezhető be, amely vagy közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat. A tulajdonjogot ingatlanok esetében nem a szerződés megkötése, hanem a tulajdoni lapon történő bejegyzés keletkezteti, mindamellett léteznek ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzési módok is (pl. a hatósági határozat, az elbirtoklás, a ráépítés, az öröklés, a házastársi-, vagy az élettársi vagyonközösség).

Ingatlan tulajdonjogát ingyenesen, vagy ellenérték fejében lehet megszerezni. Ingyenes jogügylet az ajándékozás, vagy az öröklés, illetve az azonos értékű ingatlanok cseréje, ellenérték fejében történő tulajdonszerzés pedig az adásvétel, vagy értékkülönbséggel lezajlott csere esetén történik.

A vagyonszerzés jogcíme eldöntheti, hogy a későbbiekben milyen feltételek érvényesülnek. A tulajdon megszerzése – ingatlan, de ingóság esetében is – lehet eredeti vagy származékos. Eredeti szerzésmódról akkor beszélünk, ha a dolgon vagy nem áll fenn tulajdon, vagy ha fennáll is, a tulajdonszerző joga nem abból származik, vagy arra tekintet nélkül keletkezik, így az új tulajdoni jogviszony tartalmára nincs befolyással az előzőleg fennállt tulajdonjogviszony tartalma, azaz nem érvényesülnek a dolgot terhelő korlátozások, terhek. Származékos jogszerzés esetén az új jogosult tulajdonjoga az előzőn alapszik, így a korábban fennállt feltételek – úgy a jogok, mint a kötelezettségek – átháramlanak az új tulajdonosra.

.