Illetékek, egyéb eljárási díjak, adózás, kedvezmények, mentességek

Ingatlan vagyonszerzés esetében a szerzési jogcím alapján ingyenes, valamint visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetésére kötelezhető az ingatlan megszerzője.

Visszterhes jogügylet esetén az ingatlan, vagy belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként egymilliárd forintig 4 %, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2 %, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Résztulajdon szerzése esetén mindezt a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Ingyenes jogügylet esetében a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési és ajándékozási illeték mértéke az ingatlan forgalmi értékének 9 %-a.

Csere esetén az illeték mértéke az elcserélt lakások értéke különbözetének 4 %-a.

Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés, hitelintézetek ingatlanszerzése, valamint szabályozott ingatlanbefektetési társaságok vagyonszerzése esetén a forgalmi érték 2 %-a.

2010. augusztus 16. napjától illetékmentes az egyenesági rokonok közötti ajándékozás, mindamellett ezen illetékkedvezmény a haszonélvezeti jogról történő ingyenes lemondásra, vagy annak alapítására is vonatkozik, ha a tulajdonos egyenesági rokon, ilyenkor ugyanis illetékjogi szempontból a jogügylet ajándékozásnak minősül.

Az elsőfokú földhivatali eljárás díja ingatlanonként 6.600,- Ft.

Jelzálogjog bejegyzése, vagy módosítása ingatlanonként 12.600,- Ft.

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat módosításának bejegyzése ingatlanonként albetétenként 6.600,- Ft, de legfeljebb 100.000,- Ft.

A soron kívüli eljárás, illetve a fellebbezés díja ingatlanonként, illetve megfellebbezett határozatonként 10.000,- Ft.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban a díjat vagy az illetékes földhivatal pénztárába történő befizetéssel, vagy ha erre lehetőség van, a helyszínen bankkártyával, vagy átutalással, vagy csekken lehetséges megfizetni. Díjfizetésre az kötelezett, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.

Az illeték megfizetésétől függetlenül személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség is keletkezhet ingatlan értékesítése során az eladóra vonatkozóan abban az esetben, ha jövedelme keletkezik az értékesítésből. Ilyenkor a megszerzés időpontjától eltelt időtől függ a bevallási és adófizetési kötelezettség megállapíthatósága.

Amennyiben a vételárnál nem magasabb az eladási ár, akkor jövedelem nem keletkezik, tehát nem szükséges személyi jövedelemadót fizetni az eladás után. Ha a vételárnál magasabb áron, de öt éven túl adja el valaki a lakásingatlanát, akkor szintén nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, egyéb ingatlan esetében ez az idő tizenöt év.

Ha esetlegesen időközben lakóingatlanná történő átminősítést követően történik az ingatlan eladása, akkor az eredeti szerzési idő számít a kezdő időpontnak. Egyébiránt az eladási árból levonhatóak a megszerzésre fordított összeg, és az ezzel összefüggő egyéb kiadások, továbbá az értéknövelő beruházások és az átruházással kapcsolatos kiadások, ideértve az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összegeket is.

.