Bejegyzés

Ha nem kerül csatolásra valamennyi szükséges okirat, illetve az illeték vagy a költségtérítés nem vagy csak részben került kifizetésre, a cégbíróság a kérelmet a benyújtástól számított harmadik munkanap lejártának napján hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

A cégbíróság nyolc munkanapon belül megvizsgálja, hogy a Cégtörvény által a cégformára előírt adatok, a létesítő okirat, valamint az egyéb csatolandó okiratok megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezésnek. Ha a cégbíróság hiányosságot észlel, hiánypótlásra felszólító végzést küld ki. Amennyiben az abban megadott határidő (legfeljebb 45 nap) eredménytelenül telik el vagy a bejegyzést kérő azt hiányosan pótolta, a cégbíróság a cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmét végzéssel elutasítja.

A cégbíróság legkésőbb a cég bejegyzésére (változásbejegyzésre) irányuló kérelem érkezésétől számított 15 munkanapon belül köteles dönteni a bejegyzésről (változásbejegyzésről) vagy a kérelem elutasításáról, egyben kezdeményezi a bejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő, illetőleg a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elutasító végzés jogi képviselő részére történő kézbesítését. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elutasító végzés közlését követő 8 napon belül ismételten lehet kérni a cég bejegyzését (változásbejegyzését), nem szükséges újra illetéket fizetni. Ezen határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Ismételt benyújtásra egy alkalommal van lehetőség.

Ha a bejegyzési kérelem elbírálására határidőben nem került sor, a cégbejegyzés a határidő leteltét követő harmadik munkanapot követően a törvény erejénél fogva – a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti tartalommal – haladéktalanul megtörténik. A törvény erejénél fogva történő automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelem terjeszthető elő.

A cég vezetője köteles a bejegyzést követő 8 napon belül bankszámla nyitásáról, valamint könyvelő megválasztásáról gondoskodni, illetve a kötelező bejelentéseket elvégezni, elvégeztetni (NAV, helyi önkormányzat, illetékes kamara).

.