Alapítók, tagok, jegyzett tőke

A külföldi és belföldi természetes személyek, jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Kiskorú személy is lehet gazdasági társaság tagja, de nem lehet korlátlanul felelős tag. Ilyen például a betéti társaság beltagja, valamint a közkereseti társaság tagja.

Természetes személy egyszerre csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag.

Minden gazdasági társaság vonatkozásában elmondható, hogy a gazdasági társaság bármely tagja (részvényese) kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve a társasági szerződésbe ütközik.

Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik. Ha az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak harminc napon belül nem tesz eleget, a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

A vezető tisztségviselők kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni, azonban kötelesek a tagok (részvényesek) kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag (részvényes) kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.

Jegyzett tőke alatt a tagok által társaság rendelkezésére bocsátott, illetve rendelkezésre bocsátani vállalt vagyoni hozzájárulást kell érteni. 

.